(ಠ_ಠ)

  • Strategie
  • Branding und Identitätsdesign
  • Marktstrategie und Lokalisierung
  • Anwenderforschung und Fokussierungstests
  • Mobile Strategie
  • Suchmaschinenstrategie und -optimierung
    (SEO & SEM)